fbpx

CE-MERKING AV TRYKKPÅKJENT UTSTYR

Kuldenor har vært deltaker på seminar hos DSB med gjennomgang av forskriften om trykkpåkjent utstyr. Bakgrunnen for seminaret var at DSB de siste årene har jobbet aktivt sammen med markedstilsynet med produsenter av kuldeanlegg, og oppdaget flere alvorlige avvik mot forskriften, blant annet manglende samsvarsvurdering og bruk av kontrollorgan.

Vi får også en gang i blant forespørsel rundt dette med samsvarserklæring og CE-merking. Dette er dessverre ikke noe vi i Kuldenor kan tilby, men vi håper veiledningen under kan være til hjelp.

Forskrift om trykkpåkjent utstyr skal sikre at trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav og er pliktig å oppfylle i Norge. Forskriften gjelder for konstruksjon, produksjon og samsvarsvurdering av trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger med et tillatt maksimaltttrykk (PS) på over 0,5 bar. 1(§§ 1 – 2) 

Forskriften deler markedet inn i fire grupper; produsent, representant, importør og distributør.
Ut i fra forskriftens definisjoner er det flere av våre kunder som regnes som produsent, som defineres som enhver fysisk eller juridisk person som produserer trykkpåkjent utstyr eller sammenstillinger eller som får utstyret konstruert eller produsert, og som markedsfører det under eget nevn eller varemerke eller bruker det for eget formål. -> En sammenstilling er flere trykkpåkjente komponenter som en produsent har montert sammen til et integrert og funksjonelt hele. 1(§ 4)  En sammenstilling kan med andre ord være en helhetlig teknisk anlegg.

 

Teknisk kontrollorgan, brukerinspektorat og godkjent tredjepartsorgan: uavhengig organisasjon som er utpekt etter lov 16. juni 1994 nr. 20 om teknisk kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurdering.

CE-merking: merking der produsenten angir at det trykkpåkjente utstyret eller sammenstillingen oppfyller gjeldende krav fastsatt av EØS-regelverk om slik markering.

Samsvarsvurdering

Klassifisering av trykkpåkjent utstyr
Trykkpåkjent utstyrBeholdere (§5)Fyrt eller oppvarmet på annen måte (§6)Rørsystemer (§7)
FluiderGassVæskeGassVæske
Gruppe av fluiderGr. 1Gr. 2Gr. 1Gr. 2Gr. 1Gr. 2Gr. 1Gr. 2
DiagramD1D2D3D4D5D6D7 D8D9

§ 21: Grupper av fluider
(1) Gruppe 1 omfatter stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som farlige i henhold til følgende fareklasser for fysisk fare og helsefare gitt i vedlegg 1 del 2 og 3 i forordningen:

 • ustabile eksplosive varer eller eksplosive varer i gruppe 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 og 1.5.
 • brannfarlige gasser, kategori 1 og 2
 • oksiderende gasser, kategori 1
 • brannfarlige væsker, kategori 1 og 2
 • brannfarlige væsker, kategori 3, hvor den tillatte maksimaltemperaturen er høyere enn flammepunktet
 • brannfarlige faste stoffer, kategori 1 og 2
 • selvreaktive stoffer og stoffblandinger, type !-F
 • pyrofore væske, kategori 1
 • pyrofore faste stoffer, kategori 1
 • stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser, kategori 1, 2 og 3
 • oksiderende væsker, kategori 1, 2 og 3
 • oksiderende faste stoffer, kategori 1, 2 og 3
 • organiske peroksider, type A-F
 • akutt oral giftighet, kategori 1 og 2
 • akutt giftighet ved hudkontakt, kategori 1 og 2
 • akutt giftighet ved innånding, kategori 1, 2 og 3
 • spesifikk målorgantoksisitet (enkelteksponering), kategori 1

(2) Gruppe 1 omfatter også stoffer og stoffblandinger som finnes i trykkpåkjent utstyr, der tillatt maksimaltemperatur (TS) overstiger fluidets flammepunkt.

(3) Gruppe 2 består av stoffer og stoffblandinger som ikke er vent i gruppe 1.

Når det trykkpåkjente utstyret er klassifisert kan man begynne utformingen av samsvarsvurdering. Samsvarsvurderingen skal settes sammen ut i fra modulene som fremkommer i forskriftens vedlegg 2.

KlasseModul
IA
IIA2
D1
E1
IIIB (konstruksjonstype) + D
B (konstruksjonstype) + F
B (konstruksjonstype) + E
B (konstruksjonstype) + C2
H
IVB (produksjonstype) + D
B (produksjonstype) + F
G
H1

Fremgangsmåten for samsvarsvurdering finner du her.

Samsvarserklæring

Norsk her

Engelsk her

veiledning_til_forskrift_om_trykkpakjent_utstyr_v1.1 (flyttet)

CE-merking

Figuren under antas å oppfylle kravene i vedlegg I, nr. 3.3 Merking i forskriften. Kravene omhandler minste krevet til merking av trykkpåkjent utstyr og sammenstillinger. Eventuelle andre krev som fremgår av standarden kan brukes i tillegg.

Kilder og referanser

1 Forskrift om trykkpåkjent utstyr
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-10-10-1631

 

 

Scroll to top